Zanimljivosti

BIOLOGIJA ILI LIKOVNO?

BIOLOGIJA ILI LIKOVNO?

BIOLOGIJA ILI LIKOVNO?

BIOLOGIJA ILI LIKOVNO?

Povezivanje sadržaja različitih disciplina (predmeta) u logičke celine organizovane oko jednog problema ili teme naziva se interdisiplinarnost ili tematska nastava.

TEMATSKA NASTAVA

Tematska nastava povezuje i organizuje sadržaje u određene tematske celine koje se potom istražuju iz različitih predmeta i sa različitih apekata. Povezivanjem srodnih tema dete kreira mape ume i učeno štivo lakše postaje deo dugoročnog pamćenja.

Danas je teško zamisliti profesiju koja ne iziskuje interdisiplinarnost.

KAKO TO IZGLEDA U PRAKSI – BIOLOGIJA I LIKOVNO

Tema dana su bile ćelije. Timskim radom nastavnica likovne kulture i biologije održan je čas na kojem su učenici petog razreda imali priliku da povežu i primene stečena znanja iz pomenutih nastavnih predmeta. Radom u paru, učenici su primenom različitih likovnih tehnika i znanja iz biologije napravili modele biljne i životinjske ćelije, a zatim objasnili uloge ćelijskih organela. Aktivno su učestvovali u radu na času što je podstaklo njihovu motivaciju za rad i učenje.

Na ovaj način se razvija međusobna komunikacija i saradnja, a učenicima se približava apstraktni nastavni sadržaji.

KAKO SE TO IZVODI

Za ovako organizovanu nastavu koriste se različiti mediji (verbalni, vizuelni, audio, interaktivni), a cilj je da kroz istraživanje, saradnju sa drugim nastavnicima ili učenicima, raznim organizacijama ili korišćenjem raznih medija dođemo do rešenja problema.

Tematska nastava uključuje i posete, ekskurzije, izlete ili ambijentalno učenje (u biblioteci, muzeju, parku…). Ona se odvija samostalno, u okviru odeljenja, uz saradnju sa ostalim učenicima, nastavnim kao i nenastavnim osobljem škole i naravno ostalim akterima srodnih ili nesrodnih disciplina.

Saradnjom sa drugima dete uči da radi u timu, da se asertivno ponaša i razvija komunikacione veštine.

VESTI I DEŠAVANJA